Cây trồng trong các modul tiêu chuẩn vườn đứng, được đưa đưa vào vườn đứng tại vườn ươm Babylon