6h: Dọn vệ sinh kết thúc công trình.

6h: Dọn vệ sinh kết thúc công trình.