uom-rau-tren-mut-xop

Khu vực ươm cây con cách ly hoàn toàn, tranh nhiễm sâu bệnh khi cây còn yếu