Nhân công Babylon đang tập trung hoàn thành công việc.

Nhân công Babylon đang tập trung hoàn thành công việc.