cây trồng trong nhà

Cỏ lan chi sinh trưởng nhanh và mạnh.