Thành viên Babylon Landscape tham gia tiết mục múa lân cùng các cháu nhỏ

Thành viên Babylon Landscape tham gia tiết mục múa lân cùng các cháu nhỏ