mon-dom-tai-ha-noi

Cây môn đốm còn được sử dụng cho việc cắm hoa