cay-sau

Sấu có tán rộng, cây thường xanh, thích hợp tạo bóng mát