Qua-dao-tien

Quả đào tiên lớn hơn hẳn so với các loài cùng họ