cay-co-uc

Cây cọ úc được trồng bằng hạt, dễ chăm sóc, nhu cầu nước trung bình, ít sâu bệnh gây hại