bach-ma-hoang-tu

Đặc biệt chú ý tới điều kiện nhiệt độ và ánh sáng thích hợp cây mới xanh tốt.