chau-composite-12

Chậu composite hình lục lăng xuôi ngược