chau-composite-01

Chống chịu nhiệt độ, bền bỉ với thời gian