Cây trúc quân tử

Cây trúc quân tử mảnh mai nhưng có sức sống bền bỉ, chịu hạn tốt