cây bạch chỉ tại công trình Cầu Giấy

cây bạch chỉ tại công trình Cầu Giấy