cay-sua-do

Sưa đỏ thân thẳng, có giá trị kinh tế rất cao